Aanvraag Inboedel- /Opstal- en
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Formulier BP010202/1

Tussenpersoonnummer
Klantnummer

Pakketnummer
Tijdelijk polisnummer Maatschappij
Contractduur in maanden Premiebet.termijn in maanden
Afw. premievervaldatum
Incassowijze Tussenpersoon Maatschappij

Verzekeringnemer

Naam Voorletters Voorvoegsel
Straat Huisnummer Toevoeging
Plaats Postcode Land
Beroep Geb.datum Man/Vrouw
Banknr. Of Gironr.

Opstal beschrijving

Type woning
Bouwjaar (indicatie)
Appartementsplitsing Ja Nee
Gebruik als woonhuis Ja Nee Anders, nml
Bouwaard muren Steen Hout Anders, nml
Bouwaard dak Hard Bitumen Anders, nml
Verdiepingsvloeren Beton Hout Anders, nml
Kamerverhuur Ja Nee
Onderhoudstoestand Goed Matig Slecht
Woning beveiligd Nee Ja, certificaat meesturen svp
Belendingen soortgelijk ? Ja Nee , te weten

Afwijkend risico adres; invullen als het risico-adres afwijkt van het adres van verzekeringnemer

Straat Huisnummer Toevoeging
Plaats Postcode Land

Inboedel (geïndexeerd)

Dekking Uitgebreid Extra Uitgebreid Alle van buiten komende onheilen
Eigen risico Nee Ja, eigen risico bedrag
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag inboedel (inclusief huurdersbelang) Waarvan huurdersbelang
Volgens inboedelwaardemeter Nee Ja, inboedelwaardemeter meesturen, svp
Extra verzekerd bedrag audio/visuele/comp.apparatuur (boven basis bedrag)
Extra verzekerd bedrag lijfsieraden
Verzekerd bedrag bijzondere bezittingen
Totaal te verzekeren bedrag Premie (excl. ass.bel. en kosten)
Glas meeverzekeren Ja Nee

Opstal (geïndexeerd)

Dekking Uitgebreid Extra Uitgebreid Alle van buiten komende onheilen
Ingangsdatum
10% aanvullende dekking meeverzekeren Ja Nee
Glas meeverzekeren Ja Nee
Fundamenten meeverzekeren Ja Nee
Herbouwwaarde Premie (excl. ass.bel. en kosten)
Volgens herbouwwaardemeter Nee Ja, herbouwwaardemeter meesturen, svp

Aansprakelijkheid Particulieren

Ingangsdatum
Verzekerd bedrag €500000 €1000000 €2500000 anders, nml
Alleenstaand Ja Nee
Gezin of samenwonend Ja Nee
Jagersrisico meeverzekeren Ja Nee
Hoogte eigen risico algemeen
Hoogte eigen risico voor schade veroorzaakt door kinderen
Herbouwwaarde verhuurde onroerende zaken Premie (excl. ass.bel. en kosten)

Elders lopende verzekering

Inboedel dekking Uitgebreid Extra Uitgebreid Alle van buiten komende onheilen
Beëindigingsdatum Verzekerd bedrag inboedel
Polisnummer Maatschappij
Opstal dekking Uitgebreid Extra Uitgebreid Alle van buiten komende onheilen
Beëindigingsdatum Verzekerd bedrag opstal
Polisnummer Maatschappij
Aansprakelijkheid dekking
Beëindigingsdatum Verzekerd bedrag avp
Polisnummer Maatschappij

Bijzonderheden

Heeft u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren risico's, uzelf of de overige te verzekeren personen, dat voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn? Ja Nee

Heeft de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering de afgelopen 8 jaar eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering worden gedekt? Ja Nee

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen onder vallen)? Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) Ja Nee

Is er door een maatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Ja NeeSlotverklaring

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier, ook al vult een ander het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat u één of meer vragen onjuist of onvolledig hebt ingevuld, kúnnen wij de overeenkomst ongeldig verklaren, al dan niet met premierestitutie. Dit recht is vastgelegd in artikel 251 Wetboek van Koophandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij aan u bij een schadeclaim een vergoeding kunnen weigeren en de overeenkomst met terugwerkende kracht kunnen ontbinden. Wanneer gebleken is dat u te kwader trouw hebt gehandeld, worden de betaalde premies niet terugbetaald.

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele nadere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien. Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op dit alles is de gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070 - 3338777.

De contracttermijn is de looptijd van de verzekering. Deze termijn staat los van de premievervaldatum. U betaalt jaarlijks (of maandelijks) de premie, maar de contracttermijn kan meer jaren bestrijken. U moet zelf aangeven voor welke contracttermijn u kiest. Bedenk hierbij dat u de verzekering in principe pas kunt opzeggen aan het einde van de gekozen contracttermijn (waarbij u de opzegtermijn in acht moet nemen).

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer
Machtiging tot automatische incasso

Ondergetekende verzoekt de verschuldigde bedragen voor aangegeven verzekering automatisch af te schrijven van zijn/haar: Girorekening Bankrekening
Handtekening voor akkoord automatische incasso© 2001 Branche Initiatieven BV